Mijn account of inloggen

Privacyreglement Happy Profit

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de internetsite van Happy Profit registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: De Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Happy Profit mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Happy Profit de plicht om haar zakelijke klanten, werknemers van zakelijke klanten, klanten in het kader van coaching en zakelijke relaties:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Happy Profit worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Happy Profit vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Happy Profit in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Happy Profit expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Happy Profit gebruikt en het doel van het gebruik

Happy Profit verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Happy Profit, als je een zakelijke relatie bent van Happy Profit, als je de website bezoekt van Happy Profitals je je inschrijft voor de WinstBrief van Happy Profit of als je via het contactformulier contact met ons opneemt.

Happy Profit slaat van klanten in het kader van coaching naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, mogelijk pensioengegevens, IBAN-gegevens, BSN en mogelijk inkomensgegevens op. Van werknemers van zakelijke klanten wordt mogelijk de naam verwerkt. Ten slotte wordt van zakelijke relaties van Happy Profit naam, e-mailadres en telefoonnummer bewaard.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die zakelijke klanten, werknemers van zakelijke klanten, klanten in het kader van coaching en zakelijke relaties met Happy Profit sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• zakelijke klanten, werknemers van zakelijke klanten, klanten in het kader van coaching, zakelijke relaties of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
• jou op maat gesneden informatie aan te bieden (WinstBrief).

Cookies

Happy Profit plaatst cookies in de browser van bezoekers van de website. Deze cookie kan persoonsgegevens bijhouden. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• te registreren welke internetsites/internetpagina’s je bezoekt;
• de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;
• ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
• het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee Happy Profit bepaalde informatie bij kan houden. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Happy Profit verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Happy Profit-organisatie, tenzij:

• een wettelijk voorschrift dat verplicht;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Happy Profit met jou heeft gesloten;
• je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten beveiligde toegang geheimhouding bewaartermijn

Happy Profit verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Happy Profit worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Happy Profit beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

• het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Happy Profit om in te loggen in het digitale systeem;
• een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Happy Profit ten aanzien van alle aan Happy Profit verstrekte persoonsgegevens;
• technische maatregelen door Happy Profit overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Happy Profit hanteert een termijn van twee jaar na de laatste verleende dienst of factuur, waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Happy Profit zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

• Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.
• Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
• Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
• Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
• Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar team@happyprofit.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Happy Profit.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Happy Profit en probeert Happy Profit er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen de WinstBrief door Happy ProfitOok daarvoor kun je contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Happy Profit ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Happy Profit.

Privacyreglement Happy Profit versie juni 2019

 
Happy Profit draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches